Філософії та педагогіки професійної підготовки

Психологія управління - Бондаренко В.В. Підручник. – Харків 2020

 • Останнє редагування Неділя, 11 квітня 2021 09:13

Бондаренко В.В. Психологія управління: Підручник.
У підручнику викладено теоретико-методологічні основи психології управління, головну увагу приділено психологічним проблемам і явищам, які мають місце у сфері управління, розглянуто психологічні причини, що лежать в основі зниження ефективності діяльності керівника. Матеріали підручника сприяють формуванню психологічної управлінської культури керівника, що дозволяє ефективно здійснювати організаційно-управлінську діяльність у професійній сфері діяльності. Підручник може бути корисним студентам, магістрам і аспірантам технічних закладів вищої освіти, майбутня професійна діяльність яких буде пов’язана з управлінською діяльністю.

Завантажити прикріплення:

Навчальний посібник РИТОРИКА - В.В. Бондаренко

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Навчальний посібник РИТОРИКА - В.В. Бондаренко.

Навчальний посібник з риторики призначений для майбутніх інженерів-педагогів, магістрів, молодих викладачів і аспірантів вищих технічних навчальних закладів освіти. Оволодіння зазначеним курсом лекцій сприятиме формуванню практичних навичок публічних виступів перед студентською аудиторією, на наукових конференціях чи симпозіумах, проведенню ділових бесід. Знання правил і прийомів риторики дозволить досягти успіху у професійній діяльності.

Завантажити прикріплення:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И КОНФЛИКТА - А.Н.Беседин, 2007

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И КОНФЛИКТА - А.Н.Беседин

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой и тематическим планом изучения дисциплины “Психология об­щения и конфликта” и предназначено для всех, кто изучает  социальную психологию, а так же будет полезно всем желающим приобрести навыки уверенного общения и овладеть методикой разрешения  конфликтов.

Завантажити прикріплення:

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (КУРС ЛЕКЦІЙ) - В. П. Кутішенко

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (КУРС ЛЕКЦІЙ) - В. П. Кутішенко

Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальною програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з врахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем з вікової та три теми з педагогічної психології. У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібника є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, в процесі навчання і виховання. Посібник стане у нагоді студентам педагогічних спеціальностей при підготовці до семінарських занять, до державного іспиту та під час проходження педагогічної практики.

Завантажити прикріплення:

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ - СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - В.В. Бондаренко, М.В. Ланских, Ю.В. Бондаренко

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ - СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - В.В. Бондаренко, М.В. Ланских, Ю.В. Бондаренко

В учебном пособии проанализировано понятие педагогических технологий, раскрыто их содержание и особенности применения в высшей школе. Пособие предназначено для студентов инженерно-педагогических специальностей, изучающих дисциплину «Основы педагогики высшей школы», может быть полезным для аспирантов и молодых преподавателей, интересующимся проблемами педагогики высшей школы.

Завантажити прикріплення:

Навчально-методичний посібник ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ - Хомуленко Т.Б. Поденко А.В. Моргунова Н.С

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Навчально-методичний посібник ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ  ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ - Хомуленко Т.Б. Поденко А.В. Моргунова Н.С

До І частини включено характеристику психології праці  як наукової галузі, психологічний аналіз професійної діяльності та суб’єкта праці, сучасні аспекти прикладної психології праці. ІІ частина містить характеристику організаційної психології як наукової галузі, психологічну характеристику динаміки та структури організації, аналіз поняття влади як організаційної категорії, соціально-психологічну характеристику суб’єкта організаторської діяльності і організаційної поведінки. Також надано навчальні програми, рекомендовану літературу та тематику рефератів. До кожної теми запропоновано тезаурус та тести контролю знань. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання».

Завантажити прикріплення:

Навчальний посібник Педагогіка вищої школи: ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ (Цикл лекцій) А.А.Марушкевич

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Навчальний посібник Педагогіка вищої школи: ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ (Цикл лекцій) А.А.Марушкевич

Аналізуються проблеми виховання у вищій школі, зокрема:професіограма, функції, напрями діяльності куратора;категорії виховання, його принципи, методи, засоби, напрями, форми організації; витоки сучасної наукової теорії виховання (виховні ідеї народної педагогіки, етнотрадиції українського народу, найсуттєвіші аспекти родинного виховання).

Завантажити прикріплення:

Основи філософії науки - С.П. Мовчан, О.К. Чаплигін

 • Останнє редагування Вівторок, 29 вересня 2020 07:37

Основи філософії науки - С.П. Мовчан, О.К. Чаплигін

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  ІІІ-ІV – ступенів акредитаці

Один з шляхів подолання ”абстрактного теоретизму” у викладанні філософських дисциплін в українських вищих навчальних закладах полягає у перенесенні акценту на проблеми та питання, пов’язанні з тим чи іншим напрямком практичної діяльності, з майбутньою професією спеціалістів з вищою освітою. Впровадження багатоступеневої системи вищої освіти надає більше можливостей для регулювання змісту основних (обов’язкових) і спеціальних курсів, у тому числі за вибором студентів. Особливо це стосується філософсько-методологічної підготовки магістрів, аспірантів і пошукачів.

Як засвідчує досвід, слабкою ланкою у вищій освіті є здатність слухачів поєднати філософські та методологічні принципи і положення зі знаннями з фундаментальних природничих і технічних дисциплін. Певною мірою вказану прогалину має заповнити курс „Філософія пізнання, науки і техніки”, що протягом ряду років читається у вітчизняних ВНЗ, у тому числі і в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

У пропонованому навчальному посібнику представлений один з можливих варіантів викладання основ філософії науки. Автори поставили перед собою мету поєднати загальну інформацію про науку, її історію, динаміку, філософські підвалини з конкретизацією вказаних питань на матеріалі природознавства, що представлене фізикою, яка виступає однією з фундаментальних наук про найбільш загальні закони природи. При цьому якраз фізика є теоретичною науковою основою вищої технічної освіти. Даний текст підготовлено на основі доопрацьовання навчального посібника тих же авторів „Методологічні принципи та проблеми сучасного природознавства” (Харків: Видавництво ХНАДУ, 2008). Зокрема, були враховані зауваження щодо перевантаження тексту конкретними прикладами і обчисленнями, структура посібника приведена до вимог модульної організації вивчення курсу.

Філософсько-методологічні уявлення є важливою складовою інтелектуальної культури кожного спеціаліста. Знання загальних методів, їх співставлення з метою та завданнями дослідження є однією з умов успіху наукової діяльності в цілому.

Невід’ємною важливою складовою формування наукового світогляду є знання сучасної фізичної картини світу як синтезу фізичних та філософських знань, понять та ідей. Науковий світогляд є методологічною основою творчого мислення. Методологія будь-якої науки визначає принципи її побудови, форми та способи наукового пізнання, спирається на філософію як на загальнонаукову методологію, що надає змогу опанувати найбільш узагальнені принципи, категорії та закони в різних галузях знань.

Надзвичайно важливо, що методологія є світоглядом в дії, а не просто певною застиглою сукупністю уявлень про світ. Методологія є орієнтиром при виборі напрямку наукових досліджень, оскільки будь-який науковець спирається на такі загальнофілософські ідеї, як матеріальна єдність світу, його об’єктивність, пізнаванність, наявність в тому чи іншому вигляді причинно-наслідкового взаємозв’язку поміж явищами.

Вирішальний вплив філософії на розвиток природознавства, зокрема фізики, необхідність виявлення взаємозв’язків між ними для подальшого послідовного розвитку сучасного наукового світогляду визнавали такі творці сучасної фізики, як А.Ейнштейн, М.Планк, Н.Бор, М.Борн та інші. Так, А.Ейнштейн зазначав, що „якщо під філософією розуміти пошуки знання в його найбільш узагальненій та найбільш широкій формі то її, вочевидь, можна вважати матір’ю всіх шукань”. В свою чергу, один з перших лауреатів Нобелевської премії з фізики Макс Планк неодноразово підкреслював вирішальний вплив світогляду дослідника на вибір подальшого напрямку наукових пошуків.

З іншого боку, усе нове у науці народжується завдяки використанню і вдосконаленню методів дослідження, і без їх обновлення розвиток науки був би неможливий. Успіх у будь-якому напрямку, як свідчить історія науки, забезпечувався в значною мірою використанням передових методів дослідження.

Кожна наукова дисципліна відрізняється за сферою, об’єктом, предметом дослідження, а також сукупністю використовуваних методів пізнання. При цьому за очевидної різниці у методах діяльності механіка і соціолога, фізика і біолога, очевидним є також спільність багатьох використовуваних методів. Спільним є і філософсько-методологічний фундамент, що існує у певний історичний період. Це ж стосується логічних засобів, форм комунікації між вченими і науковими спільнотами при освоєнні результатів дослідження. Оволодіння методами науки було і є однією з найважливіших завдань підготовки кваліфікованого дослідника.

Сьогодні склався самостійний напрямок, що комплексно вивчає проблеми, пов’язані з наукою – наукознавство. В його межах значна частина питань має філософський характер і розглядається у філософії науки, яка об’єднує принаймні три групи проблеми.

До першої відносяться ті, що пов’язані з існуванням науки як суспільного явища. Тут шукаються відповіді на питання про сутність науки, її природу, місце в структурі людської діяльності, чим відрізняється наукове знання і пізнання від інших форм духовного освоєння світу. Роздуми над вказаними питаннями приводять до універсального осмислення науки як специфічної діяльності і суспільного інституту.

Друга група питань стосується проблем, що виникають у самій науці та породжуються потребами повсякденного життя. Їх вирішення пов’язане з аналізом особливих пізнавальних структур, процедур і дій, що використовуються у дослідженнях, та з уточненням таких понять, як моделювання, ідеалізація, пояснення, доведення, класифікація, визначення і т.п. Сюди також входить розгляд таких форм наукового знання, як факт, теорія, проблема, задача, гіпотеза, програма. За умов пошуку відповідей на ці питання розглядаються ідеали і норми наукового дослідження, закономірності їх зміни, уточнюються методи, прийоми і операції, що використовуються у всіх сферах науки, аналізуються способи і форми комунікації в науці.

До третьої групи відносяться питання, що виникають при вивченні процесів взаємодії наукового і філософського знання. Серед них – як впливає філософія на розвиток науки, як співвідносяться цінності науки з загальнолюдськими цінностями та ідеалами.

До проблематики філософії науки звертаються представники різних філософських шкіл та напрямків, у тому числі логічного емпіризму, феноменології, герменевтики, критичного раціоналізму, філософії лінгвістичного аналізу, діалектичного матеріалізму тощо. При цьому перелік проблем, їх формулювання і зміст в значній мірі залежать від загальнофілософських поглядів, у межах яких вони ставляться і обговорюються та отримуються результати і висновки.

Таким чином, філософія науки є підсумком синтетичної пізнавальної діяльності, спрямованої як на розвиток самої філософії, так і на узагальнення результатів у наукових дослідженнях.

Мета навчального посібника – висвітлити основну проблематику філософії і методології науки. При викладенні матеріалу автори виходили з того, що з деякими важливими поняттями і проблемами слухачі знайомі з бакалаврських курсів філософії та логіки. Тому окремі найважливіші поняття використовуються у тексті без визначень чи додаткових роз’яснень. Разом з тим, текст посібника супроводжується глосарієм, у якому розкриті основні поняття та категорії як філософського, так і природничого характеру.

Посібник пропонується тим спеціалістам негуманітарних спеціальностей, хто готує себе до науково-дослідницької діяльності або прагне поповнити власний методологічний багаж – для слухачів магістратури, для аспірантів та пошукачів.

Особливістю тексту посібника є також те, що другий модуль насичений конкретними природознавчими прикладами і задачами, які ілюструють теоретичний матеріал. Але разом з тим в залежності від обсягу годин, виділених на курс, профілю слухачів приклади можуть бути використані у повному обсязі або частково, або ж бути пропоновані для самостійного вивчення.

Основний текст посібника доповнений списком літератури, глосарієм та тестовими завданнями для перевірки ступеню засвоєння слухачами знань.

Завантажити прикріплення:

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В.В. Бондаренко

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

В.В. Бондаренко ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Враховуючи велике значення психолого-педагогічних знань для майбутніх фахівців, професійна практична діяльність яких, з великою вірогідністю, буде пов’язана з викладацькою діяльністю в навчальних закладах, вивчення навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка вищої школи» спрямоване на формування в магістрів і майбутніх докторів філософії психолого-педагогічних знань й умінь, передбачених навчальною програмою. 

Завантажити прикріплення:

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ В.В. Бондаренко

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

В.В. Бондаренко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

У підручнику викладено теоретико-методологічні основи психології управління, головну увагу приділено психологічним проблемам і явищам, які мають місце у сфері управління, розглянуто психологічні причини, що лежать в основі зниження ефективності діяльності керівника. Матеріали підручника сприяють формуванню психологічної управлінської культури керівника, що дозволяє ефективно здійснювати організаційно-управлінську діяльність у професійній сфері діяльності. Підручник може бути корисним студентам, магістрам і аспірантам технічних закладів вищої освіти, майбутня професійна діяльність яких буде пов’язана з управлінською діяльністю.

 

Завантажити прикріплення:

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: схеми, таблиці, коментарі

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

О. В. Безпалько СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: схеми, таблиці, коментарі

У посібнику подано матеріали основних теоретичних положень соціальної педагогіки у вигляді опорних схем, таблиць та текстових пояснень. Видання розраховано на студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», викладачів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, практиків соціальної сфери.

Завантажити прикріплення:

Соціальна педагогіка За редакцією професора Капської А.

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

За редакцією професора Капської А. Соціальна педагогіка

Відповідно до програми дисипліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, норм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядаються облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, запасів, розрахунків і зобов’язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання. Враховано всі зміни в обліку станом на 1 грудня 2010 р. Розраховано на студентів спеціальності «Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій. 

Завантажити прикріплення:

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Дане видання містить аналіз психологічних проблем онтогенезу людини. У ньому розглянуто, спираючись на теоретичні концепції провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, загальні положення вікової психології, основні проблеми дитячої, підліткової та юнацької психології, а також питання, які стосуються розвитку дорослої та старіючої людини. Курс лекцій дасть змогу зорієнтуватись в широкому колі психологічної літератури, розширить інформаційне поле читача, допоможе глибше зрозуміти закономірності та динаміку психічного розвитку в онтогенезі, її потенціальні можливості від пренатального періоду до глибокої старості. Для курсантів, студентів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами вікового розвитку

Завантажити прикріплення:

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

 • Останнє редагування Вівторок, 31 березня 2020 11:51

Дане видання містить аналіз психологічних проблем онтогенезу людини. У ньому розглянуто, спираючись на теоретичні концепції провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, загальні положення вікової психології, основні проблеми дитячої, підліткової та юнацької психології, а також питання, які стосуються розвитку дорослої та старіючої людини. Курс лекцій дасть змогу зорієнтуватись в широкому колі психологічної літератури, розширить інформаційне поле читача, допоможе глибше зрозуміти закономірності та динаміку психічного розвитку в онтогенезі, її потенціальні можливості від пренатального періоду до глибокої старості. Для курсантів, студентів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами вікового розвитку.

 
Завантажити прикріплення:

Навчальний посібник з філософіїї 2019

 • Останнє редагування Вівторок, 12 листопада 2019 18:02

У начальному посібнику дається виклад основних тем нормативного курсу «Філософія» у відповідності освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів усіх спеціальностей та спеціалізацій ХНАДУ. Автори розглядають наявні концепції та методологічні засади вивчення філософських проблем, відтворюють історію і сучасність світової філософської думки. Для студентів технічних закладів вищої освіти.

Завантажити прикріплення:

Філософія Інженерної Освіти

 • Останнє редагування Неділя, 16 грудня 2018 08:51

Розглянуто сутність і причини кризи інженерної освіти та обґрунтовано необхідність її філософського осмислення і розробки нової парадигми. Проаналізовано передумови формування філософії інженерної освіти в контексті суспільних потреб в підготовці інженерних кадрів. Наведено сутність філософії інженерної освіти і детально описано її структуру та зв’язок з процесами науково-технічного і соціально-економічного розвитку суспільства. Для слухачів системи підвищення кваліфікації викладачів, для аспірантів і молодих викладачів, всіх, хто цікавиться проблемами філософії освіти і педагогіки вищої школи.

Завантажити прикріплення: