Філософії та педагогіки професійної підготовки

Конспект лекцій "ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ" 2021

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Навчально-методичний посібник підготовлений авторським колективом викладачів, кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки студентів ХНАДУ. У ньому в стислому вигляді, з урахуванням державних освітніх стандартів вищої професійної освіти, дається виклад основних тем дисциплін «Соціології» та «Політології», засвоєння яких є важливою складовою загальної професійної освіти будь-якої галузі. Даний посібник має допомогти формуванню у студентів соціологічної культури, яка має дозволити майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватись в сучасних соціальних процесах; володіти необхідною кількістю інструментів (у вигляді концепцій, категорій) для аналізу соціальних явищ та процесів як в окремих організаціях, так і в суспільстві в цілому; сприятиме політичній соціалізації студентів, розумінні ними політичного життя, влади, місця людини в історичному процесі та в політичній організації суспільства. Конспект лекцій складається з двох частин. Перша присвячена тематичному блоку соціології, друга – політології. В кінці кожної частини додається базова та додаткова література, словник термінів і понять, які необхідно засвоїти слухачеві екстернату, а також перелік питань до заліку з соціології та політології.

Завантажити прикріплення:

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ Курс лекцій

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Юрков О.С ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ Курс лекцій

Курс лекцій з дисципліни: «Психологія управління» містить сім тем, що розкривають: загальні засади психології управління; історію й сучасний стан психології управління; психологію особистості керівника; психологію організації в управлінні; психологічний зміст функцій мотивування; психологічні аспекти управлінських рішень; психологію ділового спілкування. Рисунки, таблиці, ключові поняття та терміни, контрольні запитання та завдання, рекомендована базова і допоміжна література, тести для самоконтролю, теми рефератів і доповідей, додатки допомагають усвідомити і засвоїти основи дисципліни.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекц Філософія 2004

  • Останнє редагування Вівторок, 11 грудня 2018 17:49

Глава 1 Філософія, коло її проблем і роль у суспільстві

 Історико-філософський вступ

Глава 2 Філософія стародавнього світу

Глава 3 Філософія стародавньої Греції і Риму

Глава 4 Філософія середніх віків та Відродження

Глава 5 Філософія Нового часу

Глава 6 Німецька класична філософія

Глава 7 Становлення та розвиток філософської думки в Україні

Глава 8 Європейська посткласична філософія Х IХ- ХХ століття

 Основні філософські проблеми

Глава 9 Філософське вчення про буття

Глава 10 Свідомість як форма буття людини

Глава 11 Гносеологія основний зміст пізнавальної діяльності

Глава 12 Наука як специфічна форма пізнання і соціальний інститут. Форми і методи наукового пізнання

Глава 13 Філософія як методологія пізнання

Глава 14 Діяльність та практика як спосіб людського буття

Глава 15 Філософія людини      

Глава 16 Філософія суспільства

Глава 17 Духовне життя суспільства

Глава 18 Філософія науки і техніки

Глава 19 Екофілософія. Глобальні проблеми людства

Глава 20 Проблеми аксіології,  їх сутність, зміст, місце у філософії

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій Соціологія Прохоренко Маркозова

  • Останнє редагування Вівторок, 11 грудня 2018 17:45

Проаналізовані найбільш важливі проблеми та положення загальної  і спеціальних соціологічних теорій. Розглянуті основні соціологічні категорії, що характеризують як суспільство в цілому, так і окремі соціальні групи, соціальні інститути, відносини тощо. Робиться спроба аналізу соціальних процесів, притаманних сучасному українському суспільству. Викладається методологія та методика конкретного соціологічного дослідження.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекции СОЦИОЛОГИЯ 2014 иностр студ

  • Останнє редагування Вівторок, 11 грудня 2018 17:43

Проанализированы наиболее важные проблемы и положения общей  и специальных социологических теорий. Рассмотрены основные социологические категории, которые характеризуют как общество в целом, так и отдельные социальные группы, социальные институты, отношения и пр. Делается попытка анализа социальных процессов, присущих современному украинскому обществу. Излагается методология и методика конкретного социологического исследования.

Завантажити прикріплення:

Логіка, Етика, Естетика конспект лекцій

  • Останнє редагування Вівторок, 11 грудня 2018 17:40

Розкрито логічну теорію і практику основних законів, та форм правильного мислення, проаналізовані сучасні наукові механізми людсь­кого мислення. Розглянуті соціально значущі цінності, факти, явища со­ціа­льного життя, досягнення культури та цивілізації; теоретичне осмис­лення моралі як соціального явища, зміст духовного життя, та структуру естетичного знанняРекомендовано для студентів ХНАДУ, механічного факультету.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекций 2012 для русскоязычных и иностранных студентов по ФИЛОСОФИИ

  • Останнє редагування Вівторок, 11 грудня 2018 17:33

Конспект лекций 2012. Учебная дисциплина «Философия» является составной частью цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин для подготовки студентов по всем направлениям базового образования.

АТМ

  • Останнє редагування Понеділок, 13 жовтня 2014 10:55

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРОВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантажити прикріплення: