Деталей машин і ТММ

Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Розглянуто методи проектування двоступеневих зубчастих редукторів з використанням традиційних розрахункових і сучасних засобів, зокрема комп’ютерної програми тривимірного моделювання КОМПАС компанії АСКОН. Розглянуто теорію та практику геометричних й обчислювальних побудов деталей машин і механізмів, що дає можливість створювати їх тривимірні зображення. При цьому особливу увагу приділено розв’язуванню задач для закріплення теоретичних тем дисципліни “Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання”. З’ясовано суть методики переходу від тривимірних моделей до робочих креслеників деталей, складальних одиниць і вузлів. Викладено правила оформлення текстових і графічних документів згідно з ЄСКД і держстандартами України. Мета посібника – інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту (або курсової роботи), а також під час підготовки до контрольних заходів з нормативної дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання».
Навчальний посібник адресовано студентам напряму підготовки 6.07010601 Автомобільний транспорт, які опановують дану дисципліну, а також інженерно-технічним працівникам і проектантам машинобудівних підприємств.

Завантажити прикріплення:

Курсове проектування з ТММ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення, необхідні для виконання КП з ТММ.
Послідовність викладення матеріалу сприяє використанню посібника студентами для самостійного виконання курсового проекту. Розглянуто графоаналітичні і аналітичні методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу важільних механізмів, проектування зубчастих і кулачкових механізмів з використанням ЕОМ. До кожного розділу проекту подано питання для самоперевірки. Наведено приклад виконання курсового проекту.
Посібник відповідає програмі дисципліни "ТММ" і призначений для студентів напрямків підготовки "Інженерна механіка", "Автомобільний транспорт" вищих навчальних закладів всіх
форм навчання.

Завантажити прикріплення:

Детали машин. Иванов М.Л.

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 12:35

Иванов М.Л. Детали машин: Учеб. для студентов втузов / Под ред. В.А. Финогенова. — М.: Высш. шк., 2000. — 383 с.
В учебнике рассмотрены расчеты, конструкции и технология изготовления деталей узлов общего применения: разъемных и неразъемных соединений, передач трением и зацеплением, валов и осей, подшипников скольжения и качения, муфт.

Завантажити прикріплення:

ДЕТАЛИ МАШИН. ИВАНОВ М.Л.

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 12:13

Иванов М.Л. Детали машин: Учеб. для студентов втузов / Под ред. В.А. Финогенова. — М.: Высш. шк., 2000. — 383 с.
В учебнике рассмотрены расчеты, конструкции и технология изготовления деталей узлов общего применения: разъемных и неразъемных соединений, передач трением и зацеплением, валов и осей, подшипников скольжения и качения, муфт.

Завантажити прикріплення:

ДЕТАЛИ МАШИН. РЕШЕТОВ Д.Н.

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 12:51

Решетов Д.Н. Детали машин: Учеб. для вузов. — М.: Машиностроение, 1989. — 493 с.
Учебник в соответствии с программой дисциплины и планами подготовки студентов машиностроительных специальностей вузов охватывает ряд общих вопросов конструирования, теорию, расчет и конструирование деталей и узлов общемашиностроительного применения (неразъемных и разъемных соединений, передач зацеплением и трением, осей, валов и муфт, подшипников и направляющих, упругих элементов, станин и корпусных деталей, редукторов, вариаторов, смазочных устройств и др.).

Завантажити прикріплення:

УЧЕБНИК ПО ДМ

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 13:15

Гузенков П. Г. Детали машин: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 1986. - 359 с.
Книга предназначена в качестве учебника для студентов высших технических учебных заведений по курсу «Детали машин» и по разделу «Детали машин» курсов «Прикладная механика», «Механика» и «Теория механизмов и машин и детали машин». Соответственно программам этих курсов в ней рассмотрены основы расчета и конструирования деталей и сборочных единиц (узлов) машин общего назначения: соединений, механических передач вращательного движения, осей, валов, подшипников, муфт и пружин. Книга также может быть полезна инженерно-техническим работникам.

Завантажити прикріплення:

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА: УЧЕБН. ПОСОБИЕ

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 13:15

Вереина Л.И. Техническая механика: Учебн. пособие для сред. проф. образования. - М.: ПрофОбрИздат, 2002. - 176 с.
Изложены основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей и механизмов машин; даны примеры расчетов. В соответствии со стандартом по предмету «Техническая механика» для начального профессионального образования приведены сведения об основных способах изменения механических свойств материалов и тенденции развития конструкций и машин.

Завантажити прикріплення:

ТММ: УЧЕБНИК

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 13:15

Теория механизмов и машин: Учебник / К.И. Заблонский, И.М. Белоконев, Б.М. Щекин.- К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.- 376с., ил.
Рассмотрены в соответствии с утвержденной учебной программой курса “Теория механизмов и машин” общие для плоских и пространственных механизмов вопросы кинематики и динамики, влияние упругости звеньев механизмов на их кинематические и динамические характеристики, причины возникновения вибраций простейших механизмов и пути борьбы с ними, а также требования по обеспечению качественных характеристик работы механизмов. Использовано понятие операторной функции для формализации алгоритмов расчета механизмов.
Для студентов высших технических учебных заведений.

Завантажити прикріплення:

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ДМ

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 13:14

Ицкович Г.М., Чернавский С.А. и др. Сборник задач и примеров расчета по курсу деталей машин. - М.: Машиностроение, 1965. - 328 с.
Сборник задач и примеров составлен применительно к программам по деталям машин для машиностроительных и немашиностроительных учебных заведений и содержит задачи по всем разделам курса.

Завантажити прикріплення:

ПЕРЕДАЧИ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Момот Д. І., Шарапата А. C. Передачі зачепленням. Розрахунок на міцність: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНАДУ, 2007 – 175 c.
Изложена методика расчета зубчатых цилиндрических, конических эвольвентних передач внешнего зацепления и червячных цилиндрических передач с учетом типичных режимов нагрузки. Эта методика отличается от общераспространенных тем, что объединяет в одно целое расчеты на прочность и определение геометрических параметров, разрешает получить оптимальные размеры передач при условии прочности по контактным напряжениям и напряжениям на изгиб. Приведены алгоритмы и примеры комплексного расчета механических передач зацеплением.

Завантажити прикріплення:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТМ

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 13:14

Голдин И.И. Основные сведения по технической механике. - М. Высшая школа, 1986. - 95 с.
Включены основные сведения о кинематике механизмов, различных видах передач, деталях машин и грузоподъемных устройствах. Приведены основные понятия о сопротивлении материалов и видах деформаций.

Завантажити прикріплення:

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Прикладная механика. Учебное пособие для вузов. Под ред. В. М. Осецкого. - М.: Машиностроение, 1977. – 488 с.
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы теории механизмов, сопротивления материалов, проектирования деталей, элементов и передаточных механизмов машин и приборов. 
Учебное пособие предназначено для студентов очного и заочного обучения немашиностроительнык специальностей технических вузов, однако оно может быть использовано в вузах и других профилей при изучении объединенного курса «Теория механизмов и детали машин», а также служить пособием для инженерно-технических работников.

Завантажити прикріплення:

КП ПО ТММ

 • Останнє редагування Середа, 25 березня 2015 13:13

Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. Кореняко А. С. и др. Вища школа, 1970. - 332 с.
В предлагаемой книге кратко изложены основные теоретические вопросы курса теории механизмов и машин и даны кинематические схемы 29 заданий по курсовому проекту из различных областей машиностроения с краткими указаниями к ним.
Для ознакомления студентов с общей схемой и последовательностью проектирования, а также с методикой исследования и расчета механизмов в конце книги помещены подробно разработанные в расчетной части и графическом оформлении три типовых проекта механизмов двигателя и рабочей машины.
Руководство по курсовому проектированию составлено в соответствии с программами машиностроительных и механических специальностей втузов и предназначено в качестве учебного пособия для студентов этих втузов. Оно также может быть использовано инженерно-техническими работниками конструкторских бюро промышленных предприятий и проектных организаций.

Завантажити прикріплення:

РАСЧЕТЫ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

 • Останнє редагування Вівторок, 31 березня 2015 10:39

Фомин М.В. Расчеты опор с подшипниками качения: Справочно-методическое пособие. - М.: МВТУ, 2002. - 75 с.
Приведены сведения по рекомендуемым ресурсам подшипниковых узлов для машин и оборудования различного назначения в соответствии с действующими нормативами.
Даны рекомендации по определению нагрузок в подшипниках от сил в зацеплении различных передач, а также от сил, возникающих в приводных валах и муфтах.