Хімії

Каф. ЕП

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи магістра для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Монографію присвячено розробленню теоретично-методологічних і концептуальних засад регулювання розвитку автомобілебудування України. У першому розділі монографії розкрито теоретичні засади регулювання розвитку автомобілебудування на основі забезпечення конкурентоспроможності автовиробників: доповнено категоріально-понятійний апарат регулювання розвитку автомобілебудування авторськими трактуваннями понять «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування», «конкурентоспроможність продукції підприємства автомобілебудування», «конкурентний потенціал підприємства автомобілебудування»; розроблено сферичну модель формування конкурентоспроможності автовиробників; удосконалено класифікацію факторів конкурентоспроможності автомобілебудівної підгалузі; охарактеризовано механізм державного регулювання розвитку автомобільної промисловості в Україні; запропоновано гармонізаційну модель формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Другий розділ монографії містить методично-прикладні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування: розроблено методику оцінювання конкурентоспроможності автовиробників як основу для формування державної стратегії розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу; здійснено оцінку конкурентоспроможності та розвитку підприємств легкового автомобілебудування, вантажного автомобілебудування та автобусобудування України в період 2013-2017 рр. У третьому розділі монографії представлено методологічні основи формування державної стратегії розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу: здійснено SWOT-аналіз розвитку автомобілебудівної підгалузі України та виділено базові стратегії розвитку вітчизняної автомобільної промисловості; розроблено матрицю стратегій розвитку автомобілебудівних підприємств; сформовано уніфіковану модель еволюції методології державного регулювання розвитку автомобілебудування в країнах світу та ідентифіковано пріоритетні заходи державного протекціонізму вітчизняної автомобілебудівної підгалузі; складено алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Четвертий розділ монографії присвячено концептуальним засадам державного регулювання розвитку автомобілебудування: ідентифіковано імперативні положення Стратегії розвитку автомобілебудування України на засадах гармонізаційного підходу; доповнено методологічне підґрунтя кадрового забезпечення розвитку автомобільної промисловості; висвітлено регіональні особливості регулювання розвитку автомобілебудівного комплексу; узагальнено вітчизняний досвід державного програмування розвитку автомобілебудування та розроблено рекомендації зі структурного та змістовного удосконалення програмних документів у сфері автомобільної промисловості.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (ШИФР М)

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

Підписатися на цей канал RSS